Translate

EN CS

termsOfUseHeader
Všeobecné podmínky použití

stránek THE LITTLE GYM® EUROPE 

Tyto všeobecné podmínky použití platí pro všechny části webových stránek www.thelittlegym.eu a www.thelittlegymfranchise.eu (dále jen jako „stránky“ nebo „tyto stránky“, případně „naše stránky“) vytvořené společností The LifeSkills Company S.A.(dále jen jako „The Little Gym® Europe“ nebo „TLGE“, případně „my“ nebo „naše společnost“) se sídlem na adrese Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Brusel, Belgie.


Vstup na tyto stránky a jejich používání se řídí těmito všeobecnými podmínkami použití, dalšími podmínkami uvedenými na stránkách a příslušnými zákony. Vstupem na stránky a jejich procházením přijímáte tyto všeobecné podmínky použití bez jakýchkoliv omezení a výhrad. Pokud s těmito všeobecnými zásadami použití nesouhlasíte, stránky nepoužívejte.


Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za škody nebo újmy vzniklé v důsledku použití stránek (například kvůli opomenutím nebo nesprávným údajům). Stejně jako v případě jakýchkoliv jiných informací na webu nemůžeme ručit za žádné informace, služby nebo zboží poskytované na stránkách nebo jejich prostřednictvím.


Obecně


 
Informace uvedené na stránkách nebo přístupné jejich prostřednictvím nemusejí být zcela přesné či úplné. Ačkoliv se snažíme, aby informace nebo obsah, který se nachází na našich stránkách nebo který je přístupný či zveřejňovaný prostřednictvím našich stránek, byl přesný, jeho správnost či spolehlivost nelze zaručit. Tímto uznáváte, že jakékoliv spoléhání se na informace nebo obsah, který se nachází na stránkách, je zcela na vaše vlastní riziko.
 

Je zakázáno přidávat nebo přenášet nezákonné, výhružné, hanlivé, urážlivé, nemravné, pohoršlivé, pobuřující, pornografické nebo zneuctívající příspěvky či materiály nebo příspěvky či materiály, jež by mohly představovat nebo podporovat jednání považované za trestný čin či které by zakládaly občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovaly jakýkoliv zákon. Naše společnost bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s jejich žádostí nebo příkazem ke sdělení totožnosti jakékoliv osoby, jež by přidala takové informace, příspěvky nebo materiály. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za příspěvky, přenos, informace nebo obsah na stránkách ani za jakékoliv chyby, pomluvy, urážky, opomenutí, lži, nemravnosti, pornografii nebo nepřesnosti obsažené v takových příspěvcích, přenosech, informacích nebo obsahu na stránkách.

 

Škoda a újma


 
Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé, zvláštní, nahodilé, nepřímé nebo následné škody nebo újmu ani za sankční náhrady škody vzniklé zejména v důsledku chyb, opomenutí, tiskových chyb, zpoždění při přenosu, přerušení, vymazání souborů, zpoždění při provozu či využití nebo spoléhání se na jakékoliv informace, služby nebo zboží poskytované na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím, ani za neplnění v důsledku použití nebo přístupu k obsahu nebo informacím obsaženým na těchto stránkách či k obsahu jakýchkoliv stránek, na než vedou odkazy z těchto stránek, i když se jedná o nedbalost naší společnosti či případně naše společnost byla informována o možnostech takových škod. Výše uvedené omezení odpovědnosti nemusí platit ve vaší zemi, pokud příslušný zákon takové omezení neumožňuje.

 

 

Odškodnění

 

Souhlasíte s tím, že budete naši společnost, její přidružené společnosti, zaměstnance, členy statutárních orgánů, představitele, zástupce, poskytovatele materiálů nebo komunikačních služeb a poskytovatele služeb internetu obhajovat, krýt a zbavíte je odpovědnosti v souvislosti s veškerými škodami, odpovědností, nároky, výdaji a výroky o náhradě škody včetně nákladů na zastoupení advokátem, jež vzniknou v důsledku jakéhokoliv nároku, žaloby nebo požadavku či v důsledku odeslání, přenosu, vystavení, vysílání nebo jiné komunikace s těmito stránkami nebo na těchto stránkách nebo jejich použití.

 

Použití materiálů a komunikace


 
S veškerou komunikací nebo materiály, jež přenášíte na tyto stránky elektronickou poštou nebo jinými prostředky, včetně jakýchkoliv dat, otázek, komentářů, doporučení apod., je a bude nakládáno jako s informacemi, které nejsou důvěrné a interní povahy. Vše, co přenesete, vystavíte či odešlete, se stává majetkem naší společnosti nebo jejích přidružených firem, které takový materiál mohou použít pro jakýkoliv účel, včetně reprodukování, sdělení, přenášení, zveřejnění, vysílání a vystavení. Naše společnost může navíc volně využívat jakékoliv nápady, koncepce, know-how nebo techniky uvedené ve vaší komunikaci zaslané na tyto stránky pro jakýkoliv účel, zejména pro účely vývoje, výroby a marketingu produktů s využitím těchto informací, ledaže je v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak. doplňte odkaz na zásady ochrany osobních údajů


Společnosti TLGE tímto poskytujete výslovný souhlas s reprodukováním obsahu, který jste přenesli na tyto stránky, a potažmo s jeho veřejným, celosvětovým a časově neomezeným sdílením prostřednictvím internetu bez jakékoliv možnosti za to nárokovat finanční nebo jinou náhradu. 


Za takový obsah a za jeho šíření prostřednictvím těchto stránek nesete plnou a výhradní odpovědnost. Současně zaručujete, že jste vlastníkem veškerých nezbytných práv nebo oprávnění, jež jsou nezbytné k jeho zveřejnění na těchto stránkách, jak je popsáno výše. V této souvislosti jste povinni krýt společnost TLGE proti veškerým stížnostem, nárokům nebo žalobám třetích stran a případně dohledových orgánů. Obsah přenášený na tyto stránky společnost TLGE nijak předem nekontroluje. Společnost TLGE si ovšem vyhrazuje právo bez předchozího oznámení osobě, která takový obsah odeslala, nešířit nebo odstranit ze stránek jakýkoliv nezákonný obsah nebo obsah, u něhož lze přiměřeně předpokládat, že porušuje práva třetích stran.

ZabezpečeníŽádný přenos prostřednictvím internetu a žádná metoda elektronického uložení dat není nikdy zcela bezpečná. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost osobních údajů nebo informací, které poskytnete společnosti TLGE, během jejich přenosu nebo uložení.

 

Autorská práva a ochranné známky


 
Veškeré značky, autorská práva, patenty, práva k duševnímu a jinému majetku, jež se vztahují ke stránkám, zůstávají trvale vlastnictvím společnosti TLGE. Stránky představují dílo a databáze chráněné autorským právem, k nimž společnost TLGE vlastní autorská a výrobní práva. Texty, uspořádání, ilustrace, fotografie, filmy, grafika a další prvky stránek jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv kopírování, úpravy, změny, překlady, přeskupování, zveřejňování či jakýkoliv jiný způsob použití celých stránek nebo jejich částí v jakékoliv formě nebo na jakémkoliv médiu, ať už elektronickém, mechanickém nebo jiném, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti TLGE přísně zakázáno. Obsah databází je chráněn zákonným právem, na jehož základě může tvůrce zakázat jakékoliv vyhledávání nebo znovupoužití celého tohoto obsahu nebo jeho částí. Jakékoliv porušení těchto práv může mít za následek trestní nebo občanskoprávní řízení. 


Názvy, loga a další označení použitá na těchto stránkách jsou zákonem chráněné značky nebo obchodní názvy. Jakékoliv použití těchto nebo podobných označení je bez předchozího písemného souhlasu společnosti TLGE přísně zakázáno.


Hypertextové odkazy


 
Na těchto stránkách mohou být odkazy odkazující na webové stránky, které naše společnost nespravuje či s nimiž není nijak spojená. Odkazy jsou službou pro návštěvníky a nejsou sponzorovány ani jinak spojeny s těmito stránkami nebo naší společností. Webové stránky, z nichž vedou odkazy na naše stránky nebo na něž vedou odkazy z našich stránek, nijak nekontrolujeme a za jejich obsah neneseme žádnou odpovědnost. Tyto odkazy používáte na své vlastní riziko. Naše společnost v žádném případě neručí za obsah, úplnost nebo přesnost těchto odkazů nebo stránek jejich prostřednictvím propojených s našimi stránkami. Z přítomnosti odkazu na našich stránkách v žádném případě nevyplývá, že by naše společnost s příslušnými stránkami nutně souhlasila.

Zásady a postupy


 
Jednotlivé pobočky The Little Gym® vlastní a provozují samostatní franšízanti. Každá pobočka The Little Gym® tak uplatňuje své vlastní zásady a postupy odpovídající jejímu způsobu podnikání, což se týká mimo jiné i otázky vracení peněz. Více informací vám poskytnout jednotliví franšízanti.

Informace třetích stran

 

Tyto stránky mohou obsahovat informace vytvořené třetími stranami nebo odkazy na takové informace, včetně informací pocházejících z odvětvových nebo tržních analýz. Odvětvové publikace obecně uvádějí, že v nich obsažené informace sice pocházejí ze zdrojů považovaných za spolehlivé, ovšem že nelze zaručit jejich přesnost a úplnost. Odhady nebo prognózy třetích stran společnost TLGE nijak nezávisle neověřuje, takže v souvislosti s nimi nemůže poskytnout žádnou záruku.

Záruky


 
Informace a referenční materiály obsažené na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro osobní informování návštěvníka. Vstupem na tyto stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že nebudete naši společnost ani její přidružené firmy činit odpovědnými za jejich obsah. Naše společnost nijak nezaručuje úplnost a přesnost obsahu těchto stránek ani na nich se nacházejících informací a dalších materiálů. Naše společnost nemá v úmyslu kontrolovat přesnost informací a dalšího materiálu, jenž je k dispozici na těchto stránkách. Každý návštěvník by měl učinit vhodná opatření za účelem jejich ověření. Naše společnost nemůže nést odpovědnost za tiskové chyby, chybné uspořádání, nesprávné informace, opomenutí, technické nepřesnosti a další chyby na těchto stránkách.


Naše produkty a služby jsou eventuálně kryté zárukou v souladu s podmínkami písemné smlouvy uzavřené mezi naší společností a kupujícím.
Nezaručuje-li tato písemná smlouva jinak, zříkáme se tímto jakýchkoliv záruk a podmínek v souvislosti s produkty a službami, včetně veškerých konkludentních záruk a podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnického práva a neporušování práv třetích osob.
Materiály, služby a informace na stránkách jsou poskytovány jak stojí a leží bez jakékoliv, ať již výslovné nebo konkludentní, záruky jakéhokoliv typu, zejména záruky a podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnického práva a neporušování práv třetích osob.

Různé

 

Tyto všeobecné podmínky použití a jejich výklad se řídí právním řádem Belgie bez ohledu na jeho principy kolize zákonných norem. Spory vzniklé následkem použití těchto stránek spadají do výhradní jurisdikce soudů v Bruselu.


Je-li jakákoliv část všeobecných podmínek použití považována za nezákonnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou, má se taková část za oddělitelnou a nemá žádný vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení. Taková ustanovení můžeme dle vlastního rozhodnutí upravit nebo nahradit jinými ustanoveními.


Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práva vyplývajícího ze všeobecných podmínek použití nelze považovat za zřeknutí se takového práva. Neuplatnění nebo jen částečné uplatnění práva nebrání pozdějšímu uplatnění stejného nebo jiného práva vyplývajícího ze všeobecných podmínek použití.


Všeobecné podmínky použití představují úplnou dohodu mezi stranami ohledně stránek a veškerých materiálů, komunikace, přenosů nebo příspěvků na stránkách. 


Vyhrazujme si právo kdykoliv upravit nebo přepracovat všeobecné podmínky použití prostřednictvím aktualizace tohoto textu. Při každé aktualizaci dojde ke změně data aktualizace uvedeného ve spodní části této stránky. Případně změněné všeobecné podmínky použití jsou pro návštěvníky závazné, a proto doporučujeme pravidelně nahlížet do všeobecných podmínek použití, aby návštěvníci byli vždy seznámeni s jejich nejaktuálnější verzí.Poslední aktualizace tohoto dokumentu byla provedena 26. února 2016.